ข่าว

สุวรรณภูมิยืนยันระบบ POS ติดตั้งแล้วตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มั่นใจยอดตรวจสอบได้

วันนี้ (7 มิ.ย. 60) – ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่งเอกสารถึงสื่อมวลชนว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ยืนยันว่ามีระบบบันทึกยอดขายสินค้า (Point of Sale : POS) เพื่อรับรู้รายการขายสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ตั้งแต่ ทสภ. เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2549 โดยได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีปรากฎข่าว ทอท. ไม่มีระบบ POS ตรวจสอบยอดขาย ณ ทสภ. หลังจากที่ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ได้เคยชี้แจงข่าวดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านั้น นายศิโรตม์ ยืนยันว่า มีการติดตั้งระบบ POS เพื่อรับรู้รายการขายสินค้าใน ทสภ. มาโดยตลอด ตั้งแต่ ทสภ. เริ่มประกอบกิจการในเดือนกันยายน 2549 ซึ่งระบบ POS ดังกล่าว เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ กล่าวคือ เป็นระบบที่เครื่อง POS ต้องลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร และ ทอท. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายย้อนหลังได้ โดยข้อมูลการขายสินค้าจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่กรมสรรพากรใช้ในการตรวจสอบการชำระภาษี

สำหรับเรื่องนี้ คณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ตามแนวนโยบายธรรมาภิบาลของรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงระบบ POS เพื่อรับรู้รายการขายสินค้าปลอดอากรของ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (KPD) ให้เป็นแบบ Online Real-Time ครบทุกท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เรียบร้อยแล้ว โดยที่ ทสภ. ได้เริ่มใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่ง ทสภ. มั่นใจว่ายอดขายที่บันทึกโดยระบบ POS ที่มีมาตั้งแต่เปิด ทสภ. เชื่อถือได้ โดยจะเห็นได้จากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบได้มีหนังสือสอบถามถึงเหตุผลที่ข้อมูลยอดขายสินค้าปลอดอากรของ KPD

จาก POS ระบบเดิมในระหว่างปี 2553-2558 ไม่ตรงกับของกรมศุลกากร ซึ่ง ทอท. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวให้ สตง. ทราบเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลบนบรรทัดฐานเดียวกัน ตัวเลขยอดขายจาก POS ระบบเดิมของ ทอท. ตรงกับตัวเลขยอดขายของกรมศุลกากรทุกประการ

นายศิโรตม์ กล่าวปิดท้ายว่า จากข้อเท็จจริงข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ระบบ POS เพื่อรับรู้และตรวจสอบรายการขายสินค้าปลอดอากรของ KPD ที่ได้ติดตั้งมาตั้งแต่ ทสภ. เปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2549 ก่อนที่จะปรับปรุงเป็นระบบ Online Real-Time เสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นระบบที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ ว่า ทอท. ไม่มีระบบ POS ในการตรวจสอบข้อมูลรายได้ ทำให้เกิดการจัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วนนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. ซึ่งยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล ดังนั้น ทอท. จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลายต่อไป