Breaking ข่าว

สธ.จ่อ! ต่ออายุราชการ”แพทย์”เกษียณ  ขับเคลื่อน “คลินิกหมอครอบครัว” 

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2560 อบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้นดูแลประชาชนที่คลินิกหมอครอบครัว  

วันที่ 11 มิ.ย.60— นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่จะต่ออายุราชการแพทย์ที่จะเกษียณราชการในปี 2560 นี้ให้ปฏิบัติงานต่อ ขับเคลื่อนงานคลินิกหมอครอบครัว โดยให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อไปทำงานดูแลประชาชนที่ คลินิกหมอครอบครัว เป็นการเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ขณะนี้ยังขาดแคลน ช่วยให้ประชาชนมีหมอประจำตัวและครอบครัว ตามที่กำหนดให้มีแพทย์ 1 คนดูแลประชาชน 10,000 คน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ครอบคลุมงานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค  

นายแพทย์โสภณ เมฆธน

 

ด้วยบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ลดการรอคอย มีหมอประจำตัวทุกครอบครัว  ตั้งเป้าในปี 2569 หรือ 10 ปีข้างหน้า คนไทยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคน  

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2559 ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม  

กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จัดตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ไปแออัดรอรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน  มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนให้ครอบคลุม โดยในปี 2559 ดำเนินการไปแล้ว 48 ทีม ใน 16 จังหวัด  

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนในปี 2560 ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการในเขตเมืองและเพิ่มในเขตชนบทอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง รวมเป็น 472 ทีม โดยมีแผนผลิตหมอครอบครัวคือ 1.ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2.อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3.ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต