Breaking การเมือง ข่าว

สปท.เห็นชอบการทำบัญชีทรัพย์สินวัด

 

วันที่ 13-6-60- นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมการธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.เห็นชอบ รายงานเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีข้อเสนอให้วัดจัดทำบัญชีทรัพย์สินตามเกณฑ์มาตรฐาน ครอบคลุมทรัพย์สินของวัดทั้งหมด ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศาสนวัตถุ

 

 

" โดยให้มหาเถระสมาคม (มส.) หรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดทรัพย์สินของวัดทั่วประเทศ 37,000 แห่ง ทั่วประเทศ และรูปแบบวิธีการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัดที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการจัดทำบัญชีทรัพย์สินของวัด และรายงานผลการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ พศ.นำเสนอ มส.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิ พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ.2505 และกฎกระทรวงปี 2511 กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ให้ทันสมัยบังคับใช้ได้จริง อาทิ การกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนามีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินวัด และรายงานผลการตรวจสอบให้มหาเถรสมาคม นายกรัฐมนตรี และสาธารณชนรับทราบ หากการตรวจสอบพบว่า มีความไม่โปร่งใสให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ จากเดิมที่เพียงให้วัดแค่ส่งบัญชีทรัพย์สินมาให้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเก็บไว้เท่านั้น แต่ไม่เคยตรวจสอบ และไม่เคยมีบทลงโทษในเรื่องดังกล่าว"

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

นายบวรเวทกล่าวว่า จะนำข้อเสนอของ กมธ. ไปเสนอต่อ ครม.เเละสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อไปดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายได้วัดทั่วประเทศเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพบว่า มี 92 วัด มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังกังวลว่า จะได้รับความร่วมมือจากวัดในการตรวจสอบทรัพย์สินหรือไม่ เพราะยังไม่ได้หารือกับวัดถึงหลักเกณฑ์เหล่านี้ เพียงแต่เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้