Breaking ข่าว

กรมการขนส่งฯตรวจเข้ม!  เช็กความพร้อมรถบรรทุก “เพิ่มความปลอดภัย”


กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้ม! ความพร้อมรถบรรทุกเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า หากพบผู้ประกอบการไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันของที่บรรทุกร่วงหล่นหรืออุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า (Twist-lock) ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ผู้ขับรถปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

วันที่ 18-6-60-นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดตรวจสอบสมรรถนะของรถบรรทุกขนส่งสินค้าและคนขับรถอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งในปัจจุบันยังพบว่าผู้ขับรถเพิกเฉยต่อการใช้ทวิสล็อก (Twist-lock) หรือสลักตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายบนท้องถนนสำหรับผู้ใช้เส้นทาง อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย หากพบว่าผู้ขับรถละเลยมีความผิดเปรียบเทียบปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และในส่วนของผู้ประกอบการมีความผิดปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ฐานไม่กำชับให้ผู้ขับรถล็อกสลักตู้คอนเทนเนอร์

โดยในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 มิ.ย. 2560 กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งทวิสล็อก รวมถึงตรวจความพร้อมของสภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภายในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง พบความผิดตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกจำนวนทั้งสิ้น 201 ราย ในจำนวนนี้ พบผู้ประกอบการไม่ล็อกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 18 ราย นอกนั้นเป็นความผิดอื่นๆ เช่น ไม่มีชื่อผู้ประกอบการที่ตัวรถ 7 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน/ใช้รถไม่ชำระภาษี/อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องฯ 141 ราย แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของตัวรถ 31 รายไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 3 ราย และแผ่นป้ายทะเบียนลบเลือน 1 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้วทุกราย พร้อมกำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย ในการขนส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งกำกับดูแลให้พนักงานขับรถของตนปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด โดยต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุก ตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันด้วยการติดตามและควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ด้วยระบบ GPS Tracking ซึ่งจะสามารถติดตามการเดินรถและรายงานผลพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ พร้อมส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ์ ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ต้องติดตั้ง GPS ครบทุกคันภายในปี 2562 โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องเร่งดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องเข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด ผู้ขับรถไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย ไม่แซงระยะคับขัน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง จนเป็นเหตุเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น