Breaking ข่าว

โครงการทวายคืบ!ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งสรุปใน 3 เดือน 

วันที่ 30-6-60-ไทย-เมียนเดินหน้าถกร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ  รองรับการลงทุนของภาคเอกชนโดยเร็ว เห็นพ้องเร่งพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่ชายแดน และพัฒนาระยะแรกให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) 2 ชุด หารือรายละเอียดทำแผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการดำเนินงาน เสนอ JCC ใน 3 เดือน

 

อาคม

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.ตัน มิ้นท์ (H.E. Dr. Than Myint) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานร่วม การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย – เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (Myanmar – Thailand Joint Coordination Committee for the comprehensive development in the Dawei SEZ and its related project areas: JCC) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร. ทุน หน่าย (H.E. Dr. Tun Naing) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา และประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone) Management Committee: DSEZMC) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากไทยและเมียนมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้ 1. ไทยและเมียนมาแสดงเจตจำนงที่จะร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่รองรับการลงทุนของภาคเอกชนได้โดยเร็ว โดยโครงการทวายจะเป็นตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมียนมาที่สำคัญ และจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งเมียนมา ไทยและภูมิภาคโดยรวม ซึ่งภายหลังเมียนมาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เมียนมาได้ตั้งกลไกเพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายไทย ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมระดับสูง (JHC) คณะกรรมการประสานงานร่วม (JCC) ของเมียนมาและคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC)

 

อาคม1

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

2. ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะเร่งพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวายสู่ชายแดนไทย/เมียนมา (138 กม.) และพัฒนาโครงการทวายระยะแรก (DSEZ Initial Phase) ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ (Joint Technical Task Force) 2 ชุด เพื่อหารือในรายละเอียดจัดทำแผนงาน กรอบเวลา และแนวทางการดำเนินงานแต่ละเรื่อง เสนอ JCC ภายใน 3 เดือน ได้แก่ 2.1 คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาถนนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการทวาย–ชายแดนไทย/เมียนมา ซึ่งมีผู้แทนของกรมทางหลวง และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหน่วยงานหลักจากประเทศไทย และผู้แทนจากกรมทางหลวงและผู้แทนจากกระทรวงวางแผนและการเงินหรือ Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) เป็นหน่วยงานหลักจากเมียนมา 2.2 คณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาโครงการทวายระยะแรก โดยมีผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นหน่วยงานหลักจากประเทศไทย และผู้แทนจากกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักจากเมียนมา ทั้งนี้ การประชุม JCC ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้น ณ ประเทศเมียนมา ในเดือนตุลาคม 2560