เทพศิรินทร์ ประกาศ หากอยากแต่งชุดไปรเวท จะประสานหน่วยงานเพื่อดูแลจนจบ

04 ธ.ค. 2563 เวลา 1:03 น.

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ เรื่องการแต่งกาย ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร

จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศ งดการแต่งชุดนักเรียนโดยให้แต่งกายชุดไปรเวท ไปโรงเรียนในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเด็กนักเรียนหลายโรงเรียน ใส่ชุดไปรเวทไปสถานศึกษากกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันที่ (2 ธ.ค. 63) ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติเรื่องการแต่งกายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยระบุว่า

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การดูแลนักเรียนป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของ นักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

๑. ให้นักเรียนเช็คชื่อมาเรียนโดยผ่านประตูดิจิตอลเกต

๒. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง ขึ้นบนอาคารเรียน (ยกเว้นมาติดต่อราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว)

๓. ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้ที่ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐น.

๔. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้า บริเวณโรงเรียน

๕. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

๖. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

๖.๑ ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

๖.๒ แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖.๓ ในกรณีนักเรียนไม่สามาถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนยันรับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้ 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ เรื่องการแต่งกาย ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตร