ข่าว

สุดยิ่งใหญ่!ริ้วขบวนพระอิสริยยศ ร.10 เสด็จเลียบพระนคร วัดราชบพิธ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราทางสถลมารคจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เวลา  19  นาฬิกา  5  นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุตตานทอง ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิศริยยศพยุหยาตราทางสถลมารคไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ

เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง  เลี้ยวซ้ายถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง และเลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร เทียบพระราชยานพุดตานทอง ที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ลักษณะการเดินในริ้วขบวน คล้ายกับการสวนสนาม วงดุริยางค์บรรเลงเพลงให้จังหวะประกอบการเคลื่อนริ้วขบวนมีทั้งหมด  6 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 เพลง

ได้แก่ เพลงมาร์ชราชวัลลภ / เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล / เพลงยามเย็น / และเพลงใกล้รุ่ง รวมทั้งเพลงสรรเสริญเสือป่า และ เพลงสรรเสริญพระนารายณ์

เมื่อยาตราริ้วขบวนถึงยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ บรรพชิตจีน และญวณ ถวายพระพร แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชาคณะ และพระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว
ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี ฉัพพรรณรังสี จากนั้น ทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดี
สวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ

เสร็จแล้วถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส  ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 ปางสมาธิ ตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ หรือ 60 นิ้ว กะไหล่ทองเนื้อแปด น้ำหนัก 108 บาท

เป็นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ ทำให้พระพุทธอังคีรสมีพระฉวีวรรณเป็นทองคำทั้งองค์ สมกับพระนาม “อังคีรส” ซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า มีความหมายว่า “มีรัศมีออกตามพระกาย”

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7  และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาสน์ วาสโน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชอุปัธยาจารย์

ต่อจากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพุทธรูปทองคำ ปางห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์ อันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคมายังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดยทางวัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาตินี้ มีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม 10 นิ้วเท่าเลขรัชกาล ศิลปรัตนโกสินทร์ พร้อมฉัตรทองคำ 7 ชั้นกางกั้น น้ำหนักทองคำองค์พระและฉัตร รวม 5 กิโลกรัมเศษ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิม และทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานแล้ว เพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปด้วย

เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน