ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แด่ข้าราชการทหาร – พลเรือน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 18 คน ดังนี้
1. พันตรี ธนพันธ์ ธุระพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
2. นาวาอากาศตรี ธีรพล อุบลเจริญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
3. พันตรี กลยุทธ ทองถนอม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
4. พันตรี โชติสรรค์ ลิมปนวิสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
5. พันต ารวจโท ปัญญา สุดาทิพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
6. พันตรี ธีรดุลย์ เดือนหงาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
7. พันตรี ธีรเจษฎ์ มลายอริศูนย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
8. นาวาเอก สำรวย บุญแจ้ง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
9. พันเอก สิทธิศักดิ์ ธิวันนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
10. ร้อยเอก ขุนทรัพย์ เอี่ยมสี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
11. ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
12. พันตรี เกรียงไกร ด าดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
13. พันตรี ณัฐพงศ์ ครุฑจับนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
14. พันเอก เพทาย ซังเอียด เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
15. พันเอก สุทธินันท์ จูบาง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
16. พันเอก ณฤทธิ์ เจริญครองสกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
17. นายสาทิตย์ ทองพายัพ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
18. พันตรี กวิน ปราสาทหินพิมาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขณะที่ฉบับที่ 2 เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ โดยมีความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 31 คน ดังนี้
1. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
2. พลต ารวจโท สกลเขต จันทรา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
3. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
4. พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
5. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
6. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
7. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
8. พลตรี ธราธร บัวทรัพย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
9. พลตรี ปรีชา น้ าฟ้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
10. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
11. พลตรี มานพ ลอยเมฆ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
12. พันเอก ปฏิเวธ ไม้สนธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
13. พันเอก ธาดา ยุติพันธ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
14. พันเอก กิ่งเพ็ชร แก้วส าอางค์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
15. นาวาเอก กิตติ โลหารชุน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
16. นาวาเอก ปุณณวัชร สอ้านวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
17. พันโท พิสิฐ สว่างธรรมขจร เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
18. พันโท เอกชัย คู่กระสัง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
19. พันโทหญิง อังสณา ชมมณี เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น ประถมาภรณ์ ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
20. พันโท ไพบูลย์ ผจญแกล้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
21 . พันตรี วันนิวัติ ค าวิลัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
22. พันตรี ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
23. นาวาตรี กิติพงศ์ ชลังสุทธิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
24. ร้อยเอก อภิชิต มุกข์โตเกียว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
25. นายเสน่ห์ ทะนันชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
26. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
27. นายอรรถพงศ์ เกิดเกียรติพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
28. นายวีรชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
29 . นายถนอม กรมวังก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
30. นายพศวัต เพ็ชรก้อน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
31. นายสุนทร วิไล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศณ วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน