ได้ยินหรือเปล่า ! เสียงบ่นคนไทย เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง มาอันดับ1

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “เสียงบ่น” ของคนไทย ณ วันนี้ ซึ่งประเทศไทย ณ วันนี้ ยังต้องเผชิญอยู่กับปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับรัฐบาลและประชาชนอย่างมาก ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับการดำรงชีวิต การเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ต่อไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบ่น ณ วันนี้ พร้อมบอกสาเหตุ และแนวทางแก้ไข

อันดับ 1เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้63.46%
สาเหตุที่บ่น เพราะเศรษฐกิจซบเซา ภาระเยอะ ค่าใช้จ่ายสูง ข้าวของมีราคาแพง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องกู้ยืม ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าการลงทุน ควบคุมราคาสินค้า ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ฯลฯ

อันดับ 2การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุด40.59%
สาเหตุที่บ่น เพราะกระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ เบื่อ มัวแต่ทะเลาะกัน ยังไม่มีเลือกตั้ง ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือรับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน เห็นแก่บ้านเมือง มีการเลือกตั้ง ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน ฯลฯ

อันดับ 3ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัว32.39%
สาเหตุที่บ่น เพราะเป็นภัยใกล้ตัว เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น สังคมย่ำแย่ ยาเสพติดแพร่ระบาด ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝังจิตสำนึก ช่วยกันดูแล ฯลฯ

อันดับ 4การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก31.75%
สาเหตุที่บ่น เพราะมีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง เป็นการเอาเปรียบประชาชน ไม่เป็นธรรม แก้ไม่หมด ประเทศไม่พัฒนา ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ไล่ออก ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ไม่ช่วยเหลือปกป้องพวกพ้อง ฯลฯ

อันดับ 5พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจ 23.44%
สาเหตุที่บ่น เพราะคนเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ใช้อารมณ์ ขาดสติ ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด เป็นห่วงลูกหลาน ฯลฯ
แนวทางแก้ไข คือรณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนมีวินัย เคารพซึ่งกันและกัน พัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม พ่อแม่มีเวลาให้ ฯลฯ

2. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลน่าจะแก้ไขได้สำเร็จหรือไม่? โดยประชาชนส่วนใหญ่คาดว่ารัฐบาลไม่น่าจะแก้ไขเสียงบ่นได้สำเร็จ

อันดับ 1การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ท้องถิ่นยังมีอยู่มาก ไม่สำเร็จ48.82% สำเร็จ 19.87% ไม่แน่ใจ 31.31%
อันดับ 2การเมืองไทยวันนี้ยังวุ่นวายไม่หยุดไม่สำเร็จ 45.14% สำเร็จ20.73% ไม่แน่ใจ34.13%
อันดับ 3เศรษฐกิจแย่ ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ไม่สำเร็จ 41.68% สำเร็จ24.41% ไม่แน่ใจ33.91%
อันดับ 4ปัญหาสังคม และอาชญากรรมยังน่ากลัวไม่สำเร็จ 39.74% สำเร็จ27.15% ไม่แน่ใจ33.11%
อันดับ 5พฤติกรรมของคนในสังคม แล้งน้ำใจไม่สำเร็จ 36.36% สำเร็จ30.91% ไม่แน่ใจ32.73%