กรุงเทพมหานคร ข่าว ประมวลภาพข่าว

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

70 ปีที่แล้วเมื่อ 27 เมษายน พ.ศ 2493 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

70 ปีที่แล้วเมื่อ;วันที่ 27 เมษายน พ.ศ 2493 พระบาทสมเด็จ พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งพระเกียรติยศ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทั้งปวง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ” พระองค์ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมลันด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ให้เจริญรุ่งเรือง ตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ศิราขพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่บริเวณ ลานหน้า ศาลาศิริราขร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช พระรูปหล่อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาดสูงกว่พระองค์จริงเล็กน้อย ความสูงประมาณ ๒ เมตร ประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์วางบน
ตำราแพทย์ซึ่งตั้งบนพระเพลา ประดิษฐานบนแท่นฐาน มีพุ่มโลหะประดับทั้ง ๒ ข้าง ด้านหน้าแท่นฐานมีโลหะหล่อเป็นแผ่ผ้าทิพย์รูปผ้าตาด ตรงกลางเป็นอักษรพระนามาภิไธย ด้นหลังเป็นแผ่นโลหะหล่อจารึก พระราขานุสาวรีย์ตั้งอยู่นลานรูปงกลม ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ โดยมี ศาสตราจารย์ศิลป์ ฟีระศรีเป็นผู้ออกแบบและมี นายสนั่น ศิลากรณ์ เป็นประติมากร