ครม.ไฟเขียว! ร่างกฎหมายการใช้แรงงานบังคับ กำหนดโทษนายจ้าง หนักรองจากค้ามนุษย์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติผ่านร่างกฎหมายการใช้แรงงานบังคับ กำหนดโทษนายจ้างร้ายแรงรองจากการค้ามนุษย์

วันนี้( 1 พ.ค.) พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ ตามอนุสัญญา ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 โดยมีเนื้อหา กำหนดความผิดฐานใช้แรงงานบังคับโดยมิได้สมัครใจให้กับตน หรือ บุคคลที่ 3 รวมถึง การข่มขู่ใช้กำลังประทุษร้ายและยึดเอกสารสำคัญประจำตัวของบุคคลนั้นๆ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ โดยมีบทลงโทษเบื้องต้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาท ต่อผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งยังมีการกำหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับโดยเพิ่มโทษกรณีกระทำผิดต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก / ผู้สูงอายุ / หญิงมีครรภ์ / ผู้มีกายพิการ / หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และกรณีที่ทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย

พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศได้ รวมถึง ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ และ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ