คกก.ปฏิรูปตำรวจ ให้ “กกต.” เลือกก.ตร.

คณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ปฏิรูปตำรวจครั้งใหญ่ ให้’กกต.’เลือก’ก.ตร.’และห้ามนายสั่งการ-ชี้นำ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน

วันนี้(29พ.ค.)นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ว่า”ตามพ.ร.บ.ตำรวจฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ‘ก.ต.ช.’ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ‘ก.ตร.’ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้ยุบรวมเหลือเพียงชุดเดียว และล่าสุดที่ประชุมยังมีมติให้เรียกชื่อ ‘คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ’ แต่ยังคงใช้อักษรย่อว่า ‘ก.ตร.’

ส่วนองค์ประกอบของ ก.ตร.ใหม่จะมีทั้งสิ้น 18 คน ในจำนวนนี้จะมี ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนมาจากการเลือกโดยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป โดยเลือกจากผู้ที่เคยเป็นข้าราชการตำรวจ 5 คน และจากผู้ที่ไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจอีก 3 คนนั้น

ส่วนการเลือกนั้น ที่ประชุมกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดให้มีการเลือกและประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะ กกต.กำหนด ซึ่งอย่างน้อยในการดำเนินการดังกล่าวต้องกำหนดให้การเลือกเป็นการเลือกโดยตรงและลับ เพื่อความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม

นอกจากนั้นยังได้บัญญัติห้ามผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดสั่งการ ข่มขู่ หรือชักจูงด้วยประการใด ๆ เพื่อให้เลือกหรือมิให้เลือกผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้บังคับบัญชาผู้ใดฝ่าฝืน ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน