การเมือง

ปลัดสำนักนายกฯลุยบึงสีไฟ แก้ภัยแล้ง

 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรับข้อเสนอโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟ ในการขุดลอกให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ใช้งบประมาณ  320 ล้านบาท ให้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

-11 มี.ค.60-  นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่บึงสีไฟ แหล่งน้ำตามธรรมชาติและบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ 5,320 ไร่  ซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน  กักเก็บน้ำได้เพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทำให้จังหวัดพิจิตรได้เสนอแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและขุดลอกบึงสีไฟให้มีความลึกมากยิ่งขึ้น  เพื่อใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำขนาดใหญ่  ให้สามารถกักเก็บน้ำให้ได้อย่างน้อย 12 – 20 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะส่งผลดีช่วยลดปัญหาอุทกภัย และมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร  ระงับอัคคีภัยและไฟป่าในช่วงฤดูแล้งอีกทางหนึ่งด้วย  

สำหรับแผนรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้จะดำเนินการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ทำการขุดลอกบึงสีไฟ มีความยาวรวม 9,492 เมตร ลึก 3.5 เมตร และลึก 1.5 เมตร  โดยมีปริมาตรดินในการขุด รวม 12.23 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วง ระยะเวลาการดำเนินการ 300 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในในแต่ละกระทรวง เนื่องจากบึงสีไฟมีหลายหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการสรุปรูปแบบการดำเนินการ โดยให้จังหวัดพิจิตรเป็นศูนย์อำนวยการ 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  รับข้อเสนอดังกล่าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มประชาชนชาวพิจิตร  เพื่อนำไปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีกาเร่งรัดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป