การเมือง

5 องค์กรสื่อร่วมเสนอความเห็นปรองดอง 

วันที่ 28 มี.ค.60 องค์กรด้านสื่อสารมวลชน 5 องค์กร ทั้ง สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เข้าเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานตามโครงสร้างคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยเน้นให้ทุกองค์กรเสนอความเห็นแบบเปิดกว้าง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและการอยู่ร่วมอย่างสันติ 

ทั้งนี้กระบวนการสร้างความปรองดองให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิรูปองค์กรสื่อสารมวลชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ และก้าวข้ามความขัดแย้ง เนื่องจากที่ผ่านมาสื่อมวลชนมีบทบาทอต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างมาก 

ขณะที่ช่วงบ่าย จะเป็นการรับฟังความเห็นขององค์กรด้านสาธารณสุข คือมูลนิธิแพทย์ชนบท สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดรับฟังความเห็นภาคประชาสังคม ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังรับฟังความเห็นพรรคการเมืองเสร็จสิ้นแล้ว 53 พรรค กับอีก 2 กลุ่มการเมือง คือ นปช.และกปปส.  โดยมีองค์กรภาคประชาสังคมร่วมเสนอความเห็นรวม 19 องค์กรแล้ว เช่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น