Breaking การเมือง

เชิญ “รัฐธรรมนูญ” จัดเก็บที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญรัฐธรรมนูญมาจัดเก็บที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจการปฏิบัติงานภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 

วันที่ 6 เม.ย.60 นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เชิญรัฐธรรมนูญ มาจัดเก็บที่กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะทำหนังสือกราบบังคมทูลส่งไปยังสำนักราชเลขาธิการพระราชวังและทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเพื่อนำรัฐธรรมนูญไปจัดเก็บ 

ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว นายธีระพงษ์ กล่าวถึงการทำงานของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ว่า เบื้องต้นได้มีการแจ้งต่อคณะรัฐมนตรีแล้วซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้อธิบายให้คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา อาทิมาตรา77 ที่จะต้องทำอะไรอย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญเขียนสั้นเพียง 5 บรรทัด 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

สำหรับส่วนราชการต้องประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงการทำงาน ซึ่งได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพในการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องมา ทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานภายใต้รัฐธรรมนูญ หลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่และมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเร่งดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ส่วนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะสามารถเปิดเผยให้ประชาชนได้เมื่อใดนั้นต้องรอรัฐธรรมนูญให้มีการประกาศในราชกิจนุเบกษาก่อน