การเมือง

“สวนดุสิตโพล” ชี้ “รธน.” เป็นกฎหมายสูงสุดที่ควรเคารพ

วันที่ 8 เม.ย.60 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ฉบับที่ 20 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ของประชาชน และยังเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางในการบริหารประเทศของรัฐบาล เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “สวนดุสิตโพล ”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,108 คน ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญ 2560” ในวันที่ 6 เมษายน 2560

อันดับ 1 เป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยทุกคนควรเคารพและยอมรับ 72.83%

อันดับ 2 เป็นการก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  63.27%

อันดับ 3 เป็นไปตามโรดแมปที่กำหนดไว้ บ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไป  60.38%

อันดับ 4 ต่างชาติให้ความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น  49.46%

อันดับ 5 คงต้องรอดูท่าทีของพรรคการเมืองและนักการเมือง  47.92%

 

2. สิ่งที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญ 2560” คือ

อันดับ 1 สิทธิเสรีภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการของประชาชน 74.28%

อันดับ 2 การใช้อำนาจ หน้าที่ และการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ  69.77%

อันดับ 3 เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  61.46%

อันดับ 4 เนื้อหาสาระที่สำคัญ จุดแข็งจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ  58.39%

อันดับ 5 ข้อบังคับ กฎหมายและบทลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม ชัดเจน  52.26%
   
 

3. ความคาดหวังหลังจากมีการประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญ 2560” คือ

อันดับ 1 บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน  77.26%

อันดับ 2 เป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับประเทศ ทุกคนเคารพกฎหมาย  73.01%

อันดับ 3 มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง การเมืองมีเสถียรภาพ 66.79%

อันดับ 4 รัฐบาลบริหารบ้านเมืองได้เต็มที่ ปฏิรูปประเทศด้านต่างๆให้ดีขึ้น  65.43%

อันดับ 5 เน้นปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ภาครัฐมีความโปร่งใส 62.45%

รัฐธรรมนูญ-2560

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน