ดุสิตโพล เผยปชช. 59.80% พอรู้และเข้าใจรัฐธรรมนูญอยู่บ้าง-ขอมีส่วนร่วม เน้นฟังเสียงปชช.

ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นกฎหมาย สูงสุดของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ เพื่อเป็นการสะท้อน ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐธรรมนูญไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561

เมื่อถามถึงความสำคัญกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด?

-ร้อยละ 37.67 ค่อนข้างให้ความสำคัญ เพราะ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกคนควรรู้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกๆด้านทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ฯลฯ
-ร้อยละ 30.83 ให้ความสำคัญมาก เพราะ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและประเทศชาติ ฯลฯ
-ร้อยละ 25.34 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเข้าใจยาก มักถูกใช้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะข้าราชการและนักการเมือง ฯลฯ
-ร้อยละ 6.16 ไม่ให้ความสำคัญเลย เพราะ มีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับแต่ก็ยงัเกิดความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงบ่อย ขึ้นอยู่กับจิตส านึกมากกว่า ฯลฯ

เมื่อถามถึงว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “รัฐธรรมนูญไทย” มากน้อยเพียงใด?

-ร้อยละ 59.80 พอรู้และเข้าใจอยู่บ้าง เพราะ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ติดตามข่าวจากสื่อต่างๆ ฯลฯ
-ร้อยละ 30.64 ไม่รู้และไม่เข้าใจเลย เพราะ ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวการเมือง เรื่องกฎหมายเข้าใจยาก ไม่ค่อยสนใจ ที่ผ่านมามีการแก้ไขบ่อย เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ
-ร้อยละ 9.56 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี เพราะ ชอบและสนใจเรื่องนี้มาก เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ จำเป็นต้องใช้ ฯลฯ

ประชาชนชอบรัฐธรรมนูญไทยแบบไหน?

อันดับ 1 เน้นการมีส่วนร่วม ฟังเสียงประชาชน เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 43.20%
อันดับ 2 มีความศักดิ์สิทธิ์ ทันสมัย เข้าใจง่าย ไม่แก้ไขบ่อย 23.56%
อันดับ 3 ให้ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 20.61%
อันดับ 4 มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รุนแรง ปราบโกง 17.18%
อันดับ 5 โปร่งใส ยุติธรรม ให้ความเท่าเทียมแก่ประชาชน 16.07%

 ประชาชนคิดอย่างไร? กับการแก้รัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง

อันดับ 1 อยากให้มีเนื้อหาเหมาะสมกับประเทศ ใช้ได้ในระยะยาว 30.19%
อันดับ 2 กฎหมายมีช่องโหว่ จึงทำให้เกิดการแก้ไขบ่อย 28.82%
อันดับ 3 ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 25.39%
อันดับ 4 นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนา 22.47%
อันดับ 5 การร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 12.35%