การเมือง ข่าว

โปรดเกล้าฯ ให้ทหาร-ตร.1,261 นาย พ้นราชองครักษ์พิเศษ มีชื่อ “ปรีชา-พัชรวาท”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสานัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 1,261 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีจำนวน 1,163 นาย มีทั้งเหล่าทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ซึ่งมีรายชื่อของ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา, พลเอก เอกจิตต์ ติณสูลานนท์ รวมอยู่ด้วย ขณะที่รายชื่อนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ มีจำนวน 98 นาย รวมถึง พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา และ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ ราชกิจจานุเบกษา