การเมือง

“ลุงตู่” ฟิตจัด นัด 35 รัฐมนตรีประชุม ครม. นัดแรก 16 ก.ค.ทันที

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เตรียมเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนพรุ่งนี้ โดยจะส่งผลให้คณะคสช. และรัฐบาลชุดเก่าสิ้นสลายลงทันที ขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมทันทีเช่นกัน เพื่อเตรียมการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 25 ก.ค.นี้

เมื่อวานนี้ มีหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงนามโดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการ ครม. เรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

เนื้อหาระบุว่า ด้วยมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งท่านเป็นรัฐมนตรี บัดนี้ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ครม.เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้า รับหน้าที่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้งนี้ ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ก่อนเวลา 16.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดรถยนต์โดยสารตู้ เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยจะออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลา 17.00 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี นอกจากนี้ ในหนังสือได้แจ้งการแต่งกายของ ครม. คือเครื่องแบบขาวปกติ และติดเครื่องหมายแสดงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเข้าเฝ้าฯ ครม.จะเดินทางกลับที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุม ครม.ทันที โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะพบปะพูดคุยกับ ครม.ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 264 กำหนดให้ คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และมาตรา 265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว จะทำให้ คณะรัฐมนตรีชุดเดิมและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สิ้นสุดลงทันที