การเมือง

เคาะแบ่งงาน!! บิ๊กป้อม คุมมหาดไทย – สมคิด คุมคลัง – อนุทิน คมนาคม

คณะรัฐมนตรี มีมติให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงต่างๆ พร้อมแต่งตั้ง ครม.เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน โดยมีการมอบหมายให้อำนาจการปฏิบัติราชการแผ่นดินแทนในสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในส่วนองค์การมหาชน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และมอบหมายให้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย การสถาปนาพระอิสริยศ อิสริยยศักดิ์ และสมณศักดิ์ รวมถึงการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงและกรม เอกอัครข้าราชทูตประจำประเทศและกงศุลที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กำกับดูแลกระทรวงการคลัง , กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงอุตสาหกรรม , กระทรวงพลังงาน , กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ บริษัท อสมท จำกัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้องค์การมหาชน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นายวิษณุ เครืองาม กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตั้ง ครม.เศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง (รองนายกฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในสมัยก่อนเคยมี ครม.เศรษฐกิจ ในลักษณะแบบนี้มาแล้ว เนื่องจากเราเป็นรัฐบาลพรรคร่วม มีหลายพรรคที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ ครม.เศรษฐกิจ จึงถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เห็นผลได้ ที่คาดว่าจะเป็นประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อนำผลการหารือเข้าที่ประชุม ครม.ชุดใหญ่ ในวันอังคาร