โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ข้าราชบริพารในพระองค์จำนวน 762 คน

26 ธ.ค. 2562 เวลา 11:43 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และเหรียญราชรุจิ แก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ จำนวน ๗๖๒ คน ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด