"บิ๊กป้อม" เตรียมยกระดับผังเมืองทั่วประเทศ

08 เม.ย. 2563 เวลา 7:11 น.

พล.อ.ประวิตร เตรียมยกระดับผังเมืองทั่วประเทศ กำชับคณะกรรมการเร่งขับเคลื่อนรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เป้าหมายช่วยเหลือประชาชน มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (8 เม.ย. 63) – พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนการดำเนินงานด้านพัฒนาการผังเมืองของประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานผังเมืองโดยแบ่งเป็ 2 ระดับ ได้แก่ ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ และผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 และแม้ไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต แต่ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญและเห็นชอบ ร่างระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบัน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง พ.ศ. ... เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผังเมือง ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายคณะกรรมการฯ ให้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผังเมืองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตโควิด-19 โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป็นรูปธรรม พร้อมกำชับกระทรวงมหาดไทย เร่งจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองและผ่านความเห็นชอบของ ครม. เพื่อนำไปปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด