ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษี นำเข้ายา-เวชภัณฑ์รักษา 'โควิด 19'

22 เม.ย. 2563 เวลา 7:35 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นภาษีนำเข้า ยา-เวชภัณฑ์ รักษาโควิด 19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่น ๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามา เพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โดยที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19  (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  และต่อมาได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และกระทรวงสาธารณสุข คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงเห็นควรมีการออกประกาศกําหนด รายการยา และรายการอื่นๆ เพื่อให้ยกเว้นอากรศุลกากรได้

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากร สําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการยา และรายการอื่นๆ เพื่อยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ข้อ 3 ให้รายการยา และรายการอื่นๆ ดังต่อไปนี้ เป็นรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

3.1 รายการยา

ก. ยาสําเร็จรูป

(1)ยาฉีดปราศจากเชื้อ  bupivacaine

(2)ยาฉีดปราศจากเชื้อ  levobupivacaine

(3) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  propofol

(4) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  succinylcholine  (suxamethonium  chloride)

(5) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  cisatracurium

(6) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  rocuronium

(7) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  sugammadex

(8) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  etomidate

(9) ยาเม็ด  favipiravir

(10) ยาฉีด  remdesivir

(11) ยาเม็ดสูตรผสม  lopinavir  +  ritonavir

(12) ยาเม็ด  chloroquine

(13) ยาเม็ด  hydroxychloroquine

(14) ยาเม็ด  darunavir

(15) ยาเม็ด  ritonavir

(16) ยาเม็ด  azithromycin

(17) ยาเม็ดและยาฉีดปราศจากเชื้อ  levofloxacin

(18) ยาฉีดปราศจากเชื้อ  tocilizumab

ข. เภสัชเคมีภัณฑ์

(1) ยา  premix  สูตรผสม  (lopinavir+ritonavir)

(2) ยา  premix  ritonavir

(3) chloroquine

(4) favipiravir

(5) darunavir

(6) hydroxychloroquine

(7) azithromycin

(8) levofloxacin

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นภาษีนำเข้า ยา-เวชภัณฑ์ รักษาโควิด 19

อ่านต้นฉบับ