ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

03 ก.ค. 2563 เวลา 4:48 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด