Breaking การเมือง

“ประยุทธ์” ลงนามประกาศยกเลิก คตร.

วันที่ 7 ธ.ค.59 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 70/2559 เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายสําคัญ และเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)เพื่อทําหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยมุ่งเน้นที่แผนงานหรือโครงการที่สําคัญของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ

แต่โดยที่ในปัจจุบันได้มีหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการดังกล่าวอีกหลายแห่ง จึงสมควรปรับปรุงกลไกหรือเครื่องมือในการป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและลดความซ้ำซ้อน อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557
(2) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 122/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557
(3) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 123/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 122/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557
(4) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 45/2557 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558
(5) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข้อ 2 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ให้ถือว่าอ้างถึงคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 3 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้

ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการติดตามและตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการที่สำคัญ