โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 นาย

14 ต.ค. 2563 เวลา 10:01 น.

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 นาย

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 469 นาย ดังนี้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1. พันโท สันทนะ บุรินทรามาตย์ เป็น พันเอก
2. พันโท อนัน เรียบจันทึก เป็น พันเอก
3. นาวาโท ธนาสิทธิ์ เสือส่าน เป็น นาวาเอก
4. นาวาโทหญิง พนมพร อานยงค์ เป็น นาวาเอกหญิง
5. พันตรี โอภาส แสงทับทิม เป็น พันโท
6. ร้อยเอกหญิง ณัฐชไม สุขโข เป็น พันตรีหญิง
7. ร้อยโท ปริญญา ลิ้มประเสริฐ เป็น ร้อยเอก
8. จ่าสิบเอก พินิจ บุญมาก เป็น ร้อยตรี
9. จ่าสิบเอก รณชัย เพ็งมณี เป็น ร้อยตรี

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 นาย