ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ กว่า 86 % เชื่อ 3 ป. ผ่านฉลุย อภิปรายไม่ไว้วางใจ

07 ก.พ. 2564 เวลา 5:07 น.

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่น 3 ป. ผ่าน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,730 ตัวอย่าง ดำเนินโครงกำรระหว่ำงวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์2564 ที่ผ่านมา และเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ โดยสำรวจทั้งหมดมีดังนี้

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้ ผลสำรวจของซูเปอร์โพล ผู้ตอบแบบสอบถาม 86.8 % เชื่อว่า 3 ป. ซึ่งได้แก่ บิ๊กตู่ บิ๊กป้อม และบิ๊กป๊อก จะสามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ช่วงกลางเดือนนี้ไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด