6 องค์กรสื่อ แถลง ขอ สปท.ทบทวนกม.คุ้มครองเสรีภาพ

— 19 ธันวาคม 2559 — 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ร่วมแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยในแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้แก่ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกต่อประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ ต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติขัดต่อเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ ที่ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และต่อมาประธานคณะกรรมาธิการได้ขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวส่งให้คณะกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งมีกำหนดจะยื่นร่างแก้ไขขององค์กรวิชาชีพสื่อในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นี้นั้น

ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีความพยายามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมของคณะกรรมาธิการให้มีเนื้อหาอันเป็นการสนับสนุนให้ภาคการเมืองและภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการท าหน้าที่กำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมากขึ้น อาทิ การกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานของรัฐและการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการดังกล่าว รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 6 องค์กรข้างต้น จึงขอเรียกร้องมายังคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมาธิการฯ ทบทวนความพยายามในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพที่มีเนื้อหาสนับสนุนให้ภาครัฐและฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน รวมทั้งการให้อำนาจคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนดังกล่าวข้างต้น

2. ให้คณะกรรมาธิการน าข้อเสนอขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณา ก่อนที่จะน าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป

6 องค์กรสื่อ แถลง ขอ สปท.ทบทวนกม.คุ้มครองเสรีภาพ | สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ – Society Online News Providers

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
19 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ (PDF)

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน