ข่าว

“เภสัชฯ” ม.มหิดล เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “Immunopharmacology : Basic Concepts and Applications”

วันที่ 30 ม.ค. 60 — คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "Immunopharmacology : Basic Concepts and Applications" ในวันที่ 2-3 มี.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference

 

Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications

*** ระบบภูมิคุ้มกันในมนุษย์ทำงานเชื่อมประสานกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับขั้นอย่างจำเพาะในการป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ รวมถึงยาและสิ่งแปลกปลอมจากภายใน เช่น เซลล์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไม่ว่ามากหรือน้อยจนเกินไปทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยมากมายหลายชนิด เช่น โรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคภูมิแพ้ การแพ้ยา มะเร็ง ฯลฯ ในปัจจุบันยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับอนุมติทะเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นยาที่มีความซับซ้อนในเชิงกลไกการออกฤทธิ์ของยา ซึ่งเป็นทั้งยาเคมีและยาชีววัตถุที่มีเป้าหมายการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันไป ยาในกลุ่มนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคในปัจจุบัน เช่น โรคมะเร็ง (Cancer) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) การปลูกถ่ายอวัยวะ (Organ Transplantation) เป็นต้น

เนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีความจำเพาะในหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างแท้จริง เภสัชกรโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและยาที่ใช้รักษาโรคต่างๆ ได้อย่างจำกัด ซึ่งเภสัชกรต้องการความรู้เพิ่มเติมจากการประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ การประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ยาได้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้า และมีความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างเหมาะสมให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในประเด็นด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย แนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน (Immunopharmacology) และสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้ยา