122ปี กรมป่าไม้ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 กรมป่าไม้ จัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์  ระวิวรรณ รองปลัด ทส. รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ทำพิธีบูชา พระพุทธะ-ไตร-ระ-สะ-ตะ-วัด-สา-นุ-สรณ์ พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้และพระพรหม พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ ต่อมาได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ  โล่  ใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือชมเชย ให้กับผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ เกษตรกรดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ที่จะก้าวไปสู่ปีที่ 123 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีมอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในหลายประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

  1. การบริหารจัดการการปลูก/การตัดไม้
  2. การพัฒนาระบบการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาต ลดขั้นตอน ระยะเวลา การตรวจสอบ ให้มีธรรมาภิบาลโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  3. Big Data ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ
  4. แอพพลิเคชั่น/Info graphic สำหรับประชาชน

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะจัดกิจกรรม“มหกรรมป่าไม้” ภายใต้แนวคิดป่าไม้ของเรา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน … และ การแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดจัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือเมื่อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 2 ฉบับ   เข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติในอนาคตอันใกล้นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน