Breaking News ข่าว ทั่วไทย

พส. จับมือโครงการ “ปันฝันปันยิ้ม” ส่งมอบเตียงเพื่อคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 13 มิ.ย. 60 — เวลา 11.30 น. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีรับมอบเตียงและเบาะรองนอน จำนวน 30 ชุด จาก ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม และคุณผุสดี จันลือชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้แทนจาก บริษัท ไทย แมทเทรส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการสังคม, การพัฒนาสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการคุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ในรูปแบบการให้บริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 11 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ จำนวน 4,404 ราย โดยกลุ่มคนไร้ที่พึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม และมีอาการจิตเวชร่วม บางรายไม่สามารถตรวจสอบสถานะบุคคลได้ ส่งผลให้เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการที่ควรได้รับจากภาครัฐ เช่น สิทธิรักษาพยาบาล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงต้องอาศัยการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ผ่านกองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน

 

 

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอขอบคุณโครงการปันฝันปันยิ้ม และบริษัท ไทย แมทเทรส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ซึ่งมอบเตียงและเบาะรองนอน จำนวน 30 ชุด ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยจะนำไปให้บริการแก่คนไร้ที่พึ่งที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยในอาคารพยาบาล จากนั้นพาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานคุ้มครอบคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมเป็นพลังในการแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานอย่างยั่งยืนได้ โดยการบริจาคเงิน สิ่งของ ผ่าน “กองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน” หมายเลขบัญชี 0210174994 ธนาคารกรุงไทย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง