Breaking News ข่าว

พม. ขับเคลื่อน “ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์”

 

พม. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ “ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์”

วันที่ 14 ก.ค. 60 — เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ “ประชารัฐร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ ณ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขอทานข้ามชาติ ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2559 จากการจัดระเบียบขอทานตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน พบขอทานจำนวน 5,573 ราย เป็นขอทานไทย จำนวน 3,548 ราย ขอทานต่างด้าว จำนวน 2,025 ราย

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือของอาสาสมัครชาวไทย ชาวต่างประเทศ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในลักษณะประชารัฐ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัคร 10 ประเทศอาเซียน เพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์ และการค้ามนุษย์จากกลุ่มผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากในภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งอาสาสมัครและผู้แทนองค์กรเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนมีเจตนารมณ์ ดังนี้ 

 

1.เราจะร่วมกันเฝ้าระวังและเป็นเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์

2.เราจะประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที

3.เราจะสนับสนุนและเป็นหุ้นส่วนของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิดร่วมกันว่า “อาสาประชารัฐ ร่วมมือ คือ พลัง” (More Hands More Power)

 

“โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมบูรณาการร่วมมือ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ เพราะเราเชื่อว่า การประสานความร่วมมือ คือ พลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา (More Hands Make Bigger) ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง พบเห็นขอทาน คนไร้ที่พึ่ง แจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวตอนท้าย