Breaking ข่าว

พม. เปิด “บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง” สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

 

พม. เปิด “บ้านมิตรไมตรี” 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (สายไหม) ขานรับนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย

 

 

วันที่ 8 ส.ค. 2560 – เวลา 13.30 น. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (สายไหม) ตามนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่รายได้น้อย เพื่อรองรับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพฯ

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมาย ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดบริการ “บ้านมิตรไมตรี” 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่ง ประชาชนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานและเข้ามาหางานทำ หรือมีกิจธุระจำเป็น พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ การรักษาพยาบาล เบื้องต้น วางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรม ส่งกลับภูมิลำเนาหรือคืนสู่ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเข้ารับบริการระยะยาวในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

 

 

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชากร เพื่อมาประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอื่น ๆ ผลการดำเนินงานของ “บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพมหานคร” ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีผู้ใช้บริการสูงถึง 1,865 คน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย

 

1.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (สายไหม) ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

2.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช)

3.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ธนบุรี)

4.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง)

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีเครือข่ายประชารัฐให้การสนับสนุน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน