สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย

28 ก.พ. 2561 เวลา 8:59 น.

งานผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"

เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ทุกระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี ที่ผ่านมา บ่งชี้ให้เห็นว่า คนไทยเตรียมความพร้อมน้อยมากหรือไม่เตรียมเลย ซึ่งผลการประเมินทั้ง 3 ช่วง พบว่าร้อยละของคนไทยเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ถึงร้อยละ 30 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ในฐานะภาครัฐ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมรณรงค์สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมประชากรทุกช่วงวัย ให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 

รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) คือการมีสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 ในขณะที่เด็กเกิดใหม่มีอัตราลดลงเรื่อยๆ ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้อง ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเรื่องของการวางระบบหรือรูปแบบการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการออม