Breaking ข่าว ทั่วไทย

“จ่อรื้อ ก.ม.ป่าไม้เก่าทั้งหมด” “สร.1” นั่งหัวโต๊ะคุมนโยบายป่า

 

วันที่ 28 มิ.ย. 60 — สถานีข่าวสปริงนิวส์เเละ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ สื่อในเครือ “สปริง กรุ๊ป” ยังติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เนื้อที่กว่า 1,915 ไร่ ที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บางกอกเเอร์เวย์ส ขอใช้เพื่อสร้างสนามบินพังงา ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงความเห็นและยืนยันที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

ล่าสุด สถานีข่าวสปริงนิวส์เเละ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ได้ตรวจสอบพบว่า การประชุม ครม. วันที่ 27 มิ.ย. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ซึ่ง ครม. เคยมีมติยกเลิกเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2550 ทำหน้าที่กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการป่าไม้ทั้งระบบให้มีเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (สปช.) เป็นหน่วยราชการภายในกรมป่าไม้ 

สำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้จะมี นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีกรรมการโดยตำแหน่งจาก 22 หน่วยงาน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงพลังงาน, ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อัยการสูงสุด, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน., ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานฯ อธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน 4 คน และผู้แทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จำนวน 6 คน 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยเหตุผลในการฟื้นคณะกรรมการชุดนี้กลับขึ้นมานั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานในที่ประชุม ครม. ว่า เป็นไปตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ของหัวหน้า คสช. ประกอบกับ สภาพปัญญาปัจจุบันมีการบุกรุกทำลายป่ามีมากขึ้น เพราะมีความต้องการที่ดินป่าไม้มากขึ้น ทั้งต้องการที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ทำธุรกิจ ลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ปัญหาโลกร้อน จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ โดยวางนโยบายให้ทันสมัย ชัดเจนเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

โดยมีการภารกิจหลักของคณะกรรมการชุดนี้ในกฎหมาย คือ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องป่าไม้ทั้งหมด อาทิ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือ 53 ปีที่แล้ว รวมทั้งปรับปรุงนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2528 หรือ 32 ปีที่แล้ว ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้