น่าห่วง!! ข้อมูลสถิติแห่งชาติ ชี้ เด็กเยาวชนเป็นนักดื่มมากขึ้น

15 มิ.ย. 2561 เวลา 9:05 น.

กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน ที่โรงแรม ริเวอร์ไซต์ นายพีระ รัตนวิจิตรรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อสร้างเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันอยู่ใสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะ มีความจำเป็นต้องรวมพลังเพื่อแก้ไขปัญหาสู่อนาคตข้างหน้า

นายพีระ กล่าวว่า กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560-2564) นำไปสู่การกำหนดทักษะสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน เป็นหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษาปฐมวัยที่ต้องการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หน้าที่ของครู คือ ทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราเติบโตเป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพของประเทศชาติ  ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตในสังคมได้ในทุกรูปแบบ เติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทั้งความรู้และทักษะชีวิตที่ดีด้วย

กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย

นางธนิมา เจริญสุข ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2550 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลา 11 ปี จากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.0 หากอัตราการเพิ่มของนักดื่มประจำในกลุ่มอายุนี้ยังรักษาระดับอยู่เช่นนี้ ในอีก 40 ปีข้างหน้าเยาวชนอายุ 15-19 ปี จะกลายเป็นนักดื่มประจำถึงร้อยละ 67 ซึ่งเด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการวางพื้นฐานชีวิตที่ดี

ดังนั้น การปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน พฤติกรรมเสี่ยงต้องเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน.