ระบาดหนัก ! นักเรียนสระบุรีเกือบ 3พันคนติด "เหา" ผุดมาตรการกำจัด 26โรงเรียน

21 ม.ค. 2562 เวลา 9:50 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ต้อง Kick off ร่วมรณรงค์ และกำหนดมาตรการ กำจัด "เหา" นักเรียน ในสถานศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นประธาน Kick off ร่วมรณรงค์และกำหนดมาตรการ กำจัด "เหา" นักเรียน ในสถานศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน ในพื้นที่ 9 ตำบล ของอำเภอพุทธบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรนาการความร่วมมือ ระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ , สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , ผู้บริหารโรงเรียน , สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

เนื่องจาก ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพระพุทธบาท ได้กำหนดให้ "เหา" เป็นพาหะทำให้เด็กๆ ขาดสมาธิในการเรียน และปัจจุบันมีการแพร่หลายบนศรีษะของนักเรียน ชาย หญิง จึงได้มอบหมายให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 9 ตำบล ทำการสำรวจหา "เหา" ในเด็กนักเรียน จากโรงเรียน 26 โรงเรียน จำนวนกว่า 5,000 คน โดยจากการสำรวจ พบเด็กนักเรียนที่มีเหา จำนวน 2,305 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของนักเรียนหญิงทั้งหมด

ทางอำเภอพระทุธบาท จังหวัดสระบุรี จึงได้ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรม Kick off เพื่อร่วมรณรงค์และกำหนดมาตรการ กำจัด "เหา" นักเรียนให้หมดไป ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท โดยมีตัวแทนสถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม ถ่ายทอดวิธีการทำ แชมพู และจัดทำแชมพูสระผมสมุนไพรกำจัดเหา และไข่เหา เพื่อมอบให้สถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุ อุปกรณ์ สถานที่ จาก สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน เพื่อให้เด็กนักเรียนกลับมามีสมาธิกับการเรียน โดยจะมีการติดตามประเมิลผล โครงการตลอด 1 เทอม การศึกษา เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย