พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

14 ต.ค. 2562 เวลา 11:54 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 32 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโฌ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงกโร) วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคดชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

6. สมเต็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย รมมธโซ) วัดไตรตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

7. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

8. พระพรหมโมลี (สุชาติ รมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

9. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร รมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

10. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ กรุงเทพมหานคร

11. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ฌาณวีโร) วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

12. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

13. พระพรหมมุนี (บุญเรื่อง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

14. พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทกโก) วัตราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

15. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

16. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

17. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปญโณ) วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

18. พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร

19. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญณโต) วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร

20. พระธรรมรัตนติลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร “พรรครวมพลังประชาชาติไทย”

-ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด “ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ”

-ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ ที่มีส่วนผสม “พาราเซตามอล”

-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “อนาคตใหม่” แก้เครื่องหมาย-ตัวอักษร เป็นสีส้มทั้งแถบ