พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง

29 พ.ย. 2562 เวลา 7:36 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุธทศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งอนุญาตให้  นายกฤษณพงศ์  มโนธรรม  ข้าราชการ พลเรือนสามัญ  ตําแหน่ง  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรม)  โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์  ลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และสํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งแล้ว 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  (ด้านเวชกรรม  สาขาอายุรกรรม)  โรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด