ราชกิจจาฯ ประกาศปลด 2 บุคคลนามสกุลดัง พ้นจากการล้มละลาย

11 ก.พ. 2563 เวลา 9:52 น.

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย โดยประกาศใน 2 ฉบับนี้มี 2 บุคคลที่เป็นคนนามสกุลดัง

ประกาศฉบับแรก

เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๘๔/๒๕๖๐ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ นายกร ธนมหวัฒน์ หรือ นายศุภกร เพ็งดิษฐ์ ที่ ๑ กับพวก จําเลย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายกร ธนมหวัฒน์ หรือ นายศุภกร เพ็งดิษฐ์ จําเลยที่ ๑ เกิดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลําเนาอยู่ที่ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชลธร มีวงศ์อุโฆษ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย โดยประกาศใน 2 ฉบับนี้มี 2 บุคคลที่เป็นคนนามสกุลดัง

ส่วนประกาศอีกฉบับ

คดีหมายเลขแดงคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๓๖/๒๕๕๓ กองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้ นางนพภา วังกานนท์ จําเลย เป็นบุคคล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้นั้น

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางนพภา วังกานนท์ ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พินภณา จะนุรัตน์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย โดยประกาศใน 2 ฉบับนี้มี 2 บุคคลที่เป็นคนนามสกุลดัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด