โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพล.ต.ต. แก่ พ.ต.อ. พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

11 ก.พ. 2563 เวลา 12:24 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลตำรวจตรี แก่ พันตํารวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษพระองค์ ความว่า

พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พศ.๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ้ายตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

พันตำรวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตำรวจเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) และพระราชทานยศพลตำรวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th