จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!

17 มี.ค. 2563 เวลา 3:34 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนและปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยระบุว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกับการสถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจำนวนผู้ติตเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ด้วยปรากฏว่าบัดนี้เชื้อโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรค ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มี ปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด  จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข้อมูล chula.ac.th/news

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด