รมว.พม. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562

31 มี.ค. 2563 เวลา 9:27 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

วันนี้ (31 มี.ค. 63) - นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

นายจุติ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เม.ย. พ.ศ. 2471 และได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2522 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้ตระหนักถึงคุณสมบัติของข้าราชการที่มีเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี และความซื่อสัตย์ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำหรับปี 2563 ทางรัฐบาลไม่มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

หากมอบหมายให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวง พม. มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

รวมทั้งหมด 9 คน (เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันนี้ จำนวน 7 คน) ประกอบด้วย

1) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน 1 คน ได้แก่ นายไพบูลย์ นาคเจือ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี

2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม และ น.ส.ญาตา ระตีพูน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.ธิดา พงษ์เจริญชัย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ น.ส.อภิญญา เจริญฉ่ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางนัทธมน กิจดำรงกุล ตำแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

5) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และ นางวิจิตตรา เซ็มมุกดา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

และ 6) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางภาวนา ละมุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกระทรวง พม. ทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ

ดังนั้นข้าราชการพลเรือนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแห่งความดีงามในทุกๆ ด้าน และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนทั่วไป โดยต้องตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ด้วยการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน และ ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับ สถานการณ์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของข้าราชการ รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างและความสำเร็จในชีวิตราชการเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด