การรถไฟฯ ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน เริ่มวันนี้

03 พ.ค. 2563 เวลา 3:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัดในเส้นทางต่างๆ จำนวน 14 ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) เริ่มประกาศงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

1. ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)  

2. ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

3. ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพ – พิษณุโลก)

4. ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก – กรุงเทพ)

5. ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก)

6. ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี)

7. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา – หนองคาย)

8. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย – นครราชสีมา)

9. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา – อุบลราชธานี)

10. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี – นครราชสีมา)

11. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่)

12. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย)

13. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี)

14. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม)

ถ้าจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดทำได้หรือไม่?

ทำได้ แต่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด

คนที่ซื้อตั๋วไปแล้วคืนได้หรือไม่?

ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง