เปิดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 จากประกันสังคม

10 ม.ค. 2564 เวลา 10:52 น.

สำนักงานประกันสังคม เผย มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ระลอกใหม่แล้ว

จากสถานการณ์ล่าสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ ส่งผลให้ สำนักงานประกันสังคม มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และ ฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน โดยนายจ้างและผู้ประกันตนยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่

สำหรับรายละเอียดที่ ประกันสังคมออกมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนเยียวยาโควิดรอบ2 รายละเอียดมีดังนี้

1.ลดเงินสมทบ มาตรา 33 ,39 
สำนักงานประกันสังคมออกมาตรการ ลดเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564 โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 5 ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาทต่อเดือน จากเดิมจ่ายเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน

2.ว่างงานจากโควิด จ่ายเงินทดแทน ร้อยละ 50 ไม่เกิน 90 วัน

กรณีลูกจ้างว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (โรคระบาด) สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน15 เดือน แต่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัวหรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการจนลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง จะได้รับสิทธิทดแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.sso.go.th โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 1506