การบินไทย ยัน จัดหาแหล่งเงินทุนจัดซื้อเครื่องบินเองไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ

รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยืนนยันการ ซื้อเครื่องบิน 23 ลำ แทนเครื่องเก่า ทางบริษัท ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐในการจัดซื้อ แต่เป็นการจัดหาเงินทุนด้วยตัวเอง