ด้วงกว่าง! เพาะพันธ์ขายสร้างรายได้งาม!

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพาะพันธ์ด้วงกว่าง ที่ชาวเหนือนิยมนำมาเล่นชนกันออกจำหน่ายสร้างรายได้ดี นอกจากนั้นตัวด้วงกว่าง ยังสามารถพรวนดินปรับปรุงสภาพดินให้เป็นปุ๋ยใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วย