ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น 178 คน วิเคราะห์ค่ามลพิษ

คพ. ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นประจำปี 2561 จำนวน 178 คน ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าความเข้มกลิ่นที่เก็บตัวอย่างมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ