Travel Of Track : นาวโอพี หัวใจแห่งอันดามันของเมียนมา

นาวโอพีทะเลแห่งประเทศเมียนมา เกาะสวรรค์ หาดทรายขาว น้ำทะใส มีจุดดำน้ำ พบดอกไม้ทะเล และปะการังสีสดใสมากมาย