สานต่องานตามศาสตร์พระราชา… ไทย-มองโกเลีย ขยายความร่วมมือด้านเทคนิค “ปฏิบัติการฝนหลวง”

กรมฝนหลวงฯ สานต่องานตามศาสตร์พระราชา ขยายความร่วมมือกับประเทศมองโกเลีย ด้านเทคนิคการปฏิบัติการฝนหลวง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น